Javna nabava
početak o institutu djelatnici projekti usluge događanja

Popis gospodarskih subjekata s kojima Institut ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi

Obveza iz članka 13. stavak 9. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11.)

Članak 13. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" 90/11.) propisuje da naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi ako je u sukobu interesa.

Sukobom interesa iz članka 13 Zakona o javnoj nabavi smatraju se sljedeći odnosi naručitelja i gospodarskog subjekta:

  1. ako predstavnik naručitelja istovremeno obavlja upravljačke poslove u gospodarskom subjektu, ili
  2. ako je predstavnik naručitelja vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu tog gospodarskog subjekta s više od 0,5%.

Predstavnikom naručitelja u smislu Zakona smatra se:

  1. čelnik tijela naručitelja, član upravnog ili nadzornog tijela naručitelja,
  2. ovlašteni predstavnici naručitelja u pojedinom postupku javne nabave i
  3. druge osobe koje imaju utjecaj na odlučivanje i/ili druge radnje u vezi s pojedinim postupkom javne nabave

Naručitelji ne smiju sklapati ugovore o javnoj nabavi s tim gospodarskim subjektima ni u svojstvu ponuditelja i člana zajednice ponuditelja. Ti gospodarski subjekti ne smiju biti ni podizvoditelji odabranom ponuditelju. Naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi ni kada je s gospodarskim subjektom, uključujući i prethodni stavak, povezana osoba predstavnika naručitelja. Povezane osobe su bračni ili izvanbračni drug, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća sestre i posvojitelji, odnosno posvojenik predstavnika naručitelja (čelnik tijela, član uprave ili NO), osim ako je povezana osoba poslovne udjele ili dionice stekla u razdoblju od najmanje dvije godine prije imenovanja/stupanja na dužnost predstavnika naručitelja s kojim je povezana. Zabrana sklapanja ugovora odnosi se i na slučaj kada je predstavnik naručitelja ili s njime povezana osoba prenijela svoje udjele u vlasništvu na drugu osobu ili posebno tijelo (povjerenika) sukladno posebnim propisima o sprječavanju sukoba interesa.

Sukobom interesa iz članka 13. stavak 1. točka 1 ne smatra se situacija u kojoj predstavnik naručitelja ili povezana osoba predstavnika naručitelja iz članka 13. stavka 2. točke 1. upravljačke poslove u gospodarskom subjektu obavlja kao službeni predstavnik naručitelja, a ne kao privatna osoba.


Na temelju članka 13. st. 9 Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/11.) INSTITUT ZA JADRANSKE KULTURE I MELIORACIJU KRŠA, kao javni naručitelj objavljuje kako ne postoje gospodarski subjekti s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.  

Popis gospodarskih subjekata s kojima Institut ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi

Plan nabave za 2013

Arhiva objavaJavna nabava
 
sva prava pridržana ©2004-2018 Institut za jadranske kulture i melioraciju krša naslovnica     mail    vrh english version