Povijest Instituta
Statut iz 1895. godine
početak o institutu djelatnici projekti usluge događanja


Povijest Instituta

Statut iz 1895.

Prijašnji djelatnici

Arhivske fotografije

Postaja je 15. srpnja 1895. godine dobila svoj prvi statut u kojem se navodi:

"unaprijediti dalmatinsko poljodjelstvo, posebno one grane proizvodnje koje imaju naročitu važnost, pogotovo vinogradarstvo, maslinarstvo i uzgoj dudovog svilca, putem rigorozno sprovođenih znanstvenih istraživanja, kemijskih i mikroskopskih analiza... izučavati bolesti kulturnog bilja u Dalmaciji i načine efikasne zaštite; analizirati i kontrolirati gnojiva i krmu; popularizirati putem predavanja i tiska rezultate istraživanja; obučiti obrazovanije gospodare u agrokemijske analize posebno one iz podrucja enokemije, davati savjete i uputstva zainteresiranim poljodjelnicima; analizirati i izdavati dokumente o sastavu i tehnološkoj ispravnosti svih proizvoda poljodjelstva"

Navedenim zadaćama iz Statuta 1895. godine dana su budućem poljodjelskom institutu dva osnovna razvojna pravca. Prvo, da se bavi kompleksnom problematikom poljodjelstva s naglaskom na vinogradarstvo - vinarstvo i maslinarstvo - uljarstvo kao eminentnim poljodjelskim granama jadranskog područja, te drugo: postaja radi u tri oblika - eksperimentalnom, analitičko-kontrolnom i obrazovnom. Tako postavljena osnovna zadaća i pravci djelovanja u Statutu 1895. godine zadržali su se u različitim mjerama i oblicima kroz svih sto godina postojanja i rada Instituta.U svezi rada postaje Okružnicom visokog Carsko-kraljevskog Ministarstva za poljodjelstvo od 22. 8. 1895. godine. Z 14538 - 2291 izdane su Upute za službu osoblja Carsko-kraljevske poljodjelske kemijsko pokusne Postaje u Splitu:

I

Poslovi Postaje dijele se na one, za koje treba tražiti odluku Ministarstva za poljodjelstvo i one o kojima odlučuje Postaja u svom krugu djelovanja.

II

Poslovi za koje treba tražiti odluku Ministarstva su:
1. Žalbe protiv Postaje;
2. Sve kod Postaje podnesene, a na Ministarstvo upućene zamolbe;
3. Donošenje novih ili promjena postojećih propisa o službi i općih odredbi;
4. Tumačenje takvih propisa o čijem smislu ili pravilnoj primjeni postoji sumnja od strane Postaje ili u svezi kojih ona smatra da su potrebni općeniti napuci i objašnjenja;
5. Iznimke od općih odredbi određenih propisa za pojedinačne slučajeve;
6. Prodaja pokretnih stvari, kad im vrijednost prelazi 50 guldena, pri čemu je opunomoćenje Postaje za prodaju ograničeno samo na predmete koji su neupotrebljivi;
7. Kupovina pokretnih stvari, kad je u pojedinačnom slučaju prekoračen iznos od 200 guldena;
8. Sklapanje ugovora ukoliko ovi nisu po odredbama nadležnosti Postaje;
9. Dopuštenje korištenja godišnjeg odmora službenika ili sluge, ako je trajanje istog u toku 12 mjeseci prekoračilo mjesec dana ili je godišnji odmor prijavljen kao putovanje u inozemstvo;
10. Dopuštenje predujma voditelju (šefu) Postaje uvijek, a drugim djelatnicima u visini jednomjesečne plaće ili ako bi vraćanje bilo na više od 20 neprekidnih mjesečnih rata, ili ako je plaća opterećena privatnim potraživanjem. O dopuštenju predujma treba dati izvijesće Ministarstvu;
11. Dodijela novčanih nagrada za odlične službe koje su povezane s neuobičajenim trudom i van su kruga redovnih obveza;
12. Jednokratna potpora za naročito potrebne radnike, koji su pri izvođenju rada tjelesno teško oštećeni, ako iznos u pojedinom slučaju prelazi 20 guldena, ili za jednog te istog radnika u toku jedne godine prelazi 40 guldena;
13. Provjeravanje i opremanje troškova putovanja stalno zaposlenih službenika i slugu, kao i tehničke pomoćne radne snage, nadničara itd.;
14. Svi, pa tako i poslovi u krugu Postaje ako nisu specijalno predviđeni u dopuštenom godišnjem proračunu, koji imaju izvanredne troškove ili ako dopušteni krediti prelaze granicu koju je dopustilo Ministarstvo;
15. Svi poslovi o kojima je u pojedinim slučajevima Ministarstvo zadržalo pravo odluke.

III

Carsko Kraljevska pokusna postaja odlučuje u osobnom krugu djelovanja o svim predmetima, o kojima u prethodnim paragrafima ne odlučuje Ministarstvo.

IV

1. U slučajevima koji prelaze dana ovlaštenja, a koji su od prednosti za pokuse ili koji bi imali očiti nedostatak zbog odlaganja a traže raspolaganje odmah, bez nepotrebnog zaostajanja, Postaja je opunomoćena pod osobnom odgovornošću donijeti odluku i naknadno zatražiti odluku od Ministarstva.

2. Direktor Postaje stoji direktno pod Ministarstvom za poljodjelstvo. On mora uvijek djelovati u skladu s visokom odlukom od 15. 7. 1895. godine Statuta Kraljevske Carske poljodjelske kemijske pokusne postaje u Splitu, (R.G.B 1. LXVIII St., izdanog 1. 9. 1895.) Direktor je odgovoran za novčano poslovanje, za inventar (uključujući i biblioteku) i za materijal Postaje. On mora u pravilu voditi računa o izdacima i prihodima Postaje. Podnosi izvješće Ministarstvu i ostalim vlastima, kao i korespondenciju za ostale interesente; daje stručna mišljenja i nadgleda rad u laboratoriju, kao i moguće egzaktne pokuse. Ovdje navedene, kao i u ovim uputama dalje navedene obveze direktora mora također preuzeti i djelatnik koji ga zamjenjuje na određeno vrijeme.

3. Direktor postaje mora početkom godine, a najkasnije do 15. 01. predati Ministarstvu program potrebnih studija i pokusa.

4. Rezultati znanstvenih studija i praktičnih pokusa bit će objavljeni, ako se od toga očekuje primjena u praksi, u stručnim organima države na opće razumljivi način. Kod naročito važnih slučajeva objavljuju se navedene publikacije u obliku separata ili kao leci i brošure, na materinjem jeziku, posredovanjem određenog kulturnog savjeta i stručnih udruženja.

5. Direktor mora obrazovanjem stručnih kadrova Postaje održavati tečajeve koje je propisalo Ministarstvo.

6. Direktor mora pismenim i usmenim savjetima i podukom poljodjelnika služiti svrsi Postaje.

7. Rukovođenje i za provedene analize i istraživanja i održane nastavne tečajeve uplaćenim taksama treba obaviti po odredbama 11 ove upute.

8. Krajem godine direktor Postaje mora podnijeti Ministarstvu opsežno izvješće o djelatnosti Postaje. Osim toga direktor mora kod svih važnijih događaja, bilo da se oni tiću (personala) osoblja ili inventara ili drugih interesa Postaje, odmah uputiti izvješće nadređenom Ministarstvu.

9. Modaliteti, po kojima se treba obavljati obračun rukovođenja novcem i inventarom Postaje, normirat će se posebnom instrukcijom.

10. Direktoru su potčinjeni stalno i povremeno zaposleno osoblje Postaje. Direktor dijeli zadaće istraživanja analitičarima kojima i on pripada i treba honorirane radove po mogućnosti rasporediti na ravnomjerni način.

11. Od taksi za analize, istraživanja i tečajeve, 60% ide državi, 15% direktoru i 25% analitičaru, odnosno onome tko drži tečaj. Od taksi za mikroskopska ispitivanja treba najprije odbiti njihove dnevnice od državne kase, i samo preostali neto iznos raščlaniti na dijelove.

12. Direktor Postaje je odgovoran za to da se svi radovi izvedeni u Postaji točno zapisuju i mora paziti da knjiga analiza, u koju analitičari, posebno za honorar ili po službenom nalogu ili u općem interesu izvedene analize i istraživanja vlastoručno unose, kao i ostale knjige i dnevnici, u koje se bilježe drugi pokusi i opažanja, budu uredno i pregledno vođeni. Od uzoraka poslanih na istraživanje, treba najmanje dva mjeseca sačuvati (probu) uzorak pod pečatom Postaje.

13. Direktor ima pravo u službenim ili hitnim osobnim prilikama ići na najviše 10 dana godišnjeg odmora, ali mora o tome, ako njegova odsutnost traje duže od 3 dana, istovremeno obavijestiti Ministarstvo poljodjelstva. U svim drugim slučajevima mora direktor posredovati za dozvolu godišnjeg odmora kod Ministarstva.

14. Vježbenici (pristavi) i asistenti podređeni su direktoru Postaje i trebaju se podvrgavati njegovim službenim naredbama; važni službeni i ostali događaji koji se njih tiću direktor treba unositi u za to propisane tabele službe. U slučaju sprijećenosti direktora trebaju vježbenici ili eventualno asistenti istog zastupati, i tu je pozvan onaj tko je službeno najstariji u rangu. Vježbenici i asistenti mogu vrijeme koje im je preostalo od službe iskoristiti za znanstvena istraživanja i za to im stoji na raspolaganju inventar i materijal (instituta) ustanove. Isti mogu postaviti zahtjeve za provođenjem pokusa, koje treba stručno prosuditi direktor i predati Ministarstvu. Znanstveni radovi koje su obavljali zaposleni na Postaji su potpuno duhovno vlasništvo onih, koji su ih obavljali. Publiciranja rezultata iz radova Postaje u pravilu određuje direktor stanice. Ako dođe do različitog mišljenja između direktora Postaje i autora o publikaciji određenog rada, treba donijeti odluku Ministarstvo. Izvršeni radovi po službenom nalogu smiju se samo objaviti s isključivom dozvolom Ministarstva.

15. Za manuelne radove stoji direktoru na raspolaganju jedan stalno zaposlen laborant. U slučajevima kad je zbog opsega posla potrebna privremena pomoćna radna snaga, mora direktor dobiti dozvolu Ministarstva poljodjelstva.

16. Za sve slučajeve, koje nije predvidjela ova uputa o radu treba pravovremeno dobiti odluku Ministarstva za poljodjelstvo.

 
sva prava pridržana ©2004-2022 Institut za jadranske kulture i melioraciju krša naslovnica     mail    vrh english version