Doktorske disertacije
početak o institutu djelatnici projekti usluge događanja


Sadašnji djelatnici

Ravnatelji Instituta

Doktorske disertacije

Magistarski radovi

Nagrade i priznanja

Prijašnji djelatnici
Davor Baković
Prilog poznavanju osobina i proizvodnje ovčjih sireva Dalmacije - 1965. godine.
Ivo Juras
Litogeno-karbonatna tla, Prilog poznavanju utjecaja matičnog supstrata, obrade i erozije na njihovu fiziografiju - 1965. godine
Josip Defilippis
Mogućnost primjene različitih metoda regionalnog planiranja poljoprivrede u Dalmaciji - 1971. godine
Duško Brnetić
Umjetni uzgoj osice Opius concolor SZEPL. i mogućnost njezine upotrebe za suzbijanje maslinove muhe (Dacus oleae GMEL.) na području Dalmacije - 1973. godine
Aleksandar Vlašić
Prilog proučavanju morfološkog, citološkog i fiziološkog steriliteta masline - 1973. godine
Dušan Jedlowski
Venecija i šumarstvo Dalmacije od 15. do 18. stoljeća - 1975. godine
Petar Maleš
Utjecaj nekih loznih podloga na ampelografske osobine sorte vinove loze plavac mali u uvjetima splitsko- kaštelanskog vinogorja - 1977. godine
Boško Miloš
Numerička klasifikacija hidromorfnih zemljišta u osnovama za hidromelioracije - 1987. godine
Stipe Radinović
Promjene proizvodnih kapaciteta individualnih gospodarstava Dalmacije - 1988. godine
Vlado Topić
Upotrebljivost nekih autohtonih i alohtonih šumskih vrsta kod pošumljavanja submediteranskog krškog područja Dalmacije - 1989. godine
Vladimir Pelicarić
Proučavanje vrste Trichogramma embryo- phagum Htg. (Hymenoptere, Trichogramatidae) potencijalnog agensa suzbijanja maslinina moljca Prays oleae Bern. (Lepidoptera, Hyponomentidae) - 1990. godine
Slavko Perica
Utjecaj folijarne gnojidbe dušikom, kalijem i borom na vegetativnu i generativnu aktivnost masline - 1996.
Višnja Katalinić
Utjecaj sorte, stupnja zrelosti grožđa i vinifikacije na sadržaj nekih polifenola udomaćenih sorti vinove loze dalmatinske regije - 1994.
Lovre Bućan
Kultivari artičoke (Cynara scolimus L.) za višegodišnji i jednogodišnji uzgoj u Dalmaciji - 1998.
Danijela Hartl
Pomlađivanje vinove loze u kulturi in vitro - 1998.
Katja Žanić
Štitasti moljac agruma, Dialeurodes citri (Ashmead, 1885) (Homoptera: Aleyrodidae) u mediteranskom dijelu Hrvatske - 1999.
Ivan Pezo
Utjecaj stupnja opterećenja trsa pupovima na prirod i kvalitet grožđa sorte Medna - 2000.
Sonja Kačić
Lisni miner agruma, Phyllocnistis citrella (Stainton, 1856) (Lepidoptera: Gracillariidae), novi član entomofaune agruma u Hrvatskoj - 2001.
Smiljana Goreta
Dinamika rasta i razvitka kultivara endivije (Cichorium Endivia L.) u cjelogodipnjem uzgoju - 2001.

Miro Katalinić
Maslinin smeđi potkornjak, Phoeotibus scarabeoides (Bernard 1788.) (Coleoptera: Scolytidae), u mediteranskom dijelu srednje Dalmacije - 2002.

Irena Budić-Leto
Utjecaj vinifikacije i područja uzgoja vinove loze na polifenolni sastav vina Babić i Plavac mali, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb, 2003.
Frane Strikić
Morfološka i genetska varijabilnost masline (Olea europaea L.) sorte Oblica - 2005.
Gvozden Dumičić
Utjecaj koncentracije hranjive otopine i natrijeva klorida na razvoj i prinos krastavca (Cucumis sativus L.) u hidroponskom uzgoju - 2009.
Katarina Hančević
Patogeni potencijal monofiletskih izolata virusa tristeza (Citrus tristeza virus) - 2009.
Mirella Žanetić
Utjecaj polifenolnih spojeva na svojstva i oksidacijsku stabilnost djevičanskih maslinovih ulja odabranih autohtonih sorta - 2009.
Goran Zdunić
Genetska i ampelografska karakterizacija sorte Plavac mali (Vitis vinifera L.) - 2010.
Elda Vitanović
Člankonošci (Arthropoda) kao bioindikatori biocenoze masline u različitim sustavima proizvodnje i zaštite - 2010.
Marija Jug-Dujaković
Genetska i biokemijska raznolikost ljekovite kadulje (Salvia officinalis L.) - 2010.
Mira Radunić
Reproduktivna kompatibilnost sorata trešnje (Prunus avium L.) - 2010.
Gabriela Vuletin Selak
Određivanje efektivnog vremena oprašivanja sorti masline (Olea europaea L.) - 2011.
Lukrecija Butorac
Uloga i značaj šumske vegetacije na kršu u zaštiti tla od erozije - 2011.
Kristina Batelja Lodeta
Učinci natrijeva klorida na fiziološke procese, morfološka svojstva i kakvoću ploda lubenice (Citrullus lanatus L.) - 2011.

Goran Jelić
Utjecaj vrste kontejnera i pripreme tla na uspjeh pošumljavanja u Sredozemnom području - 2012.

Marisa Škaljac
Status bakterijskih simbionata u tri vrste štitastih moljaca (Hemiptera: Aleyrodidae): Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorumi i Siphoninus phillyreae u Hrvatskoj, Crnoj Gori i odabranim područjima Bosne i Hercegovine - 2012.

Igor Pasković
Mineralni sastav tkiva masline pri primjeni modificiranih zeolita u alkalnom tlu - 2013.

Iva Humar
Utjecaj prosušivanja grožđa, vinifikacije idozrijevanja na aromu desertnog vina prošek sorte Plavac mali - 2013.

Tatjana Klepo
Genetska raznolikost kultiviranih i divljih maslina (Olea europaea L.) u Hrvatskoj - 2014.

Branimir Urlić
Efikasnost korištenja fosfora populacija raštike (Brassica oleracea L. var. acephala) u tlima deficitarnim fosforom - 2014.

Maja Jukić Špika
Karakterizacija i genetička identifikacija djevičanskih maslinovih ulja sorti Oblica i Leccino u dalmatinskim maslinicima - 2015

Ante Rako
Utjecaj sastava ovčjeg mlijeka na proteolitičke i teksturne promjene bračkog sira tijekom zrenja - 2016

Marin Čagalj
Spremnost za plaćanje za drukčije proizvedenu hranu u Hrvatskoj. Utjecaj zahtjeva kvalitete na spremnost za plaćanje za ekološki proizvedenu hranu. Dokazi s eksperimentalnih aukcija u Hrvatskoj - 2016

Ana Mucalo
Utvrđivanje fenolnog profila 'Plavac mali' (Vitis vinifera L.) tijekom dozrijevanja grožda i utjecaj na kakvoću vina - 2017

 
sva prava pridržana ©2004-2022 Institut za jadranske kulture i melioraciju krša naslovnica     mail    vrh english version